Regulier onderwijs

De indeling van de groepen

We zijn schooljaar 2023-2024 gestart met ca 250 leerlingen. De school telt op dit moment 10 groepen, verdeeld over de onderbouw (2 kleutergroepen, groep 3 en 4), de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) en twee groepen voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Eureka-onderwijs). Dit zogenoemde Eureka-onderwijs heeft een groep voor leerjaar 5, 6 en 7 en een groep voor kinderen uit leerjaar 7 en 8. 

De doorgaande leerlijn

Bij de organisatie van ons onderwijs gaan wij onder meer uit van de opdracht beschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO): zorg dragen voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van de kinderen. Binnen alle groepen bieden wij een gevarieerd onderwijsaanbod. Wij gaan zorgvuldig om met verschillen in de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het onderwijsprogramma wordt aangeboden aan de hand van zorgvuldig samengestelde onderwijsarrangementen. Een onderwijsarrangement beschrijft de leerdoelen per leergebied en alles wat een leerling nodig heeft om deze doelen te halen. Tot het onderwijsarrangement behoren het leerstofaanbod, de leertijd, het didactische en pedagogische handelen, het klassenmanagement en het schoolklimaat. Alle vijf arrangementen samen beschrijven het onderwijsaanbod aan de leerlingen: 

  • Zeer verdiept – voor de hoogbegaafde leerlingen
  • Verdiept - voor leerlingen die zich sneller ontwikkelen
  • Basis - voor leerlingen die zich gemiddeld ontwikkelen
  • Intensief - voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben
  • Zeer intensief - voor leerlingen die speciale begeleiding nodig hebben

Bij nieuw aan te leren stof maken we gebruik van drie instructievormen. De kinderen die op gemiddeld niveau werken, ontvangen de basisinstructie. Leerlingen die de leerstof snel begrijpen, kunnen na een korte instructie direct met de verwerking beginnen en voor leerlingen die meer uitleg nodig hebben organiseren we een verlengde instructie. 

De kleutergroepen

In de kleuterbouw staan spelen en ontdekken centraal. Eerst doet een kind dat misschien nog alleen, maar meestal ook al snel met anderen. In de kleutergroep doen de kinderen allerlei ervaringen op: andere kinderen ontmoeten, aftasten, geven en nemen, delen en omgaan met eigen gevoelens en die van anderen. Het streven is de kinderen hun blikveld te laten verruimen met behulp van een uitdagende omgeving met wisselende speelplekken, met vrije en geleide spelmomenten binnen de thema’s. In het thematisch werken gaan we zoveel mogelijk uit van de belangstelling van de kinderen. Immers, als je iets leuk vindt, wil je er vanzelf meer over weten en dat is een goede basis om te leren. 

Groep 3

Om de overgang vanuit de kleuterbouw soepel te laten verlopen, worden de werkperiodes afgewisseld door speelperiodes en bewegingsactiviteiten. De onderbouw kent tijdens het eerste half jaar korte werkperiodes, waarin instructie en zelfstandig werken plaatsvinden. Daarnaast worden speelperiodes aangeboden, waarin cognitieve vaardigheden verder ontwikkeld en geoefend worden door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal. In het tweede half jaar wordt deze lijn verder doorgezet, waarbij de verhouding tussen speel- en leertijd langzaam verandert. 

De groepen 4 tot en met 8

In de groepen 4 tot en met 8 wordt meer leerstofgericht gewerkt, waardoor er in verhouding tot de onderbouw minder tijd is voor vrij spelen. Tijdens de lessen wordt zelfstandig werken (zelf denken en zelf werken) afgewisseld met instructiemomenten. De leerkracht geeft verschillende instructies. Naast de klassikale instructie kunnen de kinderen ook in niveaugroepen of individueel instructie ontvangen. In het lesrooster zijn ook opdrachten opgenomen waar de kinderen samen aan kunnen werken. Op deze manier leren ze aan elkaar uitleggen en naar elkaar luisteren. Kinderen zijn onderling namelijk de beste uitleggers.  

De Eureka groepen

Wij bieden voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het zogenaamde Eureka onderwijsconcept. We bieden deze vorm van onderwijs aan, omdat we in de praktijk hebben ondervonden dat het reguliere onderwijs niet altijd een onderwijsaanbod kan bieden passend bij de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen. Het belangrijkste doel is dat hoogbegaafde kinderen zich binnen een uitdagende leeromgeving en met gelijkgestemden goed kunnen ontwikkelen.

Hierover is meer te lezen bij het kopje 'Eureka onderwijs'.