Missie, Kernwaarden, Visie

Missie

Op de Prinsenakker ontdek je wie je bent, wat je kan en wat je wil in verbinding met anderen en de wereld om je heen. Wij zijn dé openbare basisschool in Bennekom. Een school die alle kinderen een stevige en duurzame basis biedt voor hun toekomst in een snel veranderende wereld. Wij geven kwalitatief goed onderwijs met een scherpe blik op de ondersteuningsbehoeften,waardoor de diversiteit aan talenten van kinderen optimaal ontplooid kan worden. Wij bieden een veilige omgeving waar de kinderen zich op hun gemak voelen en zo open kunnen staan om met en van elkaar te leren. Op De Prinsenakker vul je je rugzak met kennis en vaardigheden zodat je vol vertrouwen en wereldwijs de maatschappij in kan stappen.

Ons motto: Vol vertrouwen en wereldwijs de toekomst in!

 

Onze kernwaarden

Vertrouwen

Op De Prinsenakker geloven we in onszelf en elkaar door positieve en realistische verwachtingen te hebben. Het geven, voelen en ontvangen van vertrouwen is de basis om jezelf te kunnen zijn, je geaccepteerd te voelen en jezelf te durven laten zien. Ieder kind ontwikkelt bij ons het vertrouwen dat het er mag zijn en dat het de (mede)verantwoordelijkheid voor het eigen ontwikkelingsproces kan dragen.

Verantwoordelijkheid

Op De Prinsenakker leer je zelfstandig, invulling te geven aan je eigen leerproces, binnenkaders en passend bij wie je bent. Wij stimuleren de keuzevrijheid en ondernemende houding van kinderen, maar geven hierbij constant duidelijke kaders aan. Naarmate dekinderen dit meer aankunnen, krijgen ze meer ruimte om hun eigen keuzes in het onderwijsaanbod te maken.

Betrokkenheid

Op De Prinsenakker zijn we als collega’s, leerlingen, ouders en de wereld om ons heen onderling met elkaar verbonden. Samen zorgen we ervoor dat we leren mét en ván elkaar. We brengen plezier in de lessen, dat zorgt voor nieuwsgierigheid, creativiteit en aanhoudende aandacht. Op deze manier voelen leerlingen zich betrokken bij hun eigen leerproces.

 

Onze Visie op onderwijs en leren

De leerkracht heeft een sleutelpositie in het leren van leerlingen.

De leerkracht maakt het verschil in de 8 jaar dat leerlingen bij ons op school zijn. Het handelen van de leerkracht bepaalt voor een heel groot deel of leerlingen tot leren komen en of ze de goede dingen leren. Een hele verantwoordelijkheid, maar ook een rol die er echt toe doet! En dat doet de leerkracht niet alleen, dat doen we als team. Als team leren we samen, we zorgen ervoor dat we geschoold zijn en op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierbij laten we ons inspireren door wetenschappelijk onderzoek over wat werkt. We blijven ons ontwikkelen door nieuwe dingen uit te proberen passend bij onze missie en visie, dit goed te evalueren en in te bedden als het bijdraagt aan het verbeteren van ons onderwijs. Zo werken we als team aan een blijvend hoge kwaliteit van onze school. Gedrag in de school is hét fundament van leren.

Kanjer

Op De Prinsenakker weten we dat een veilig pedagogisch klimaat voorwaarde is voor een positieve en brede ontwikkeling van kinderen. Veiligheid betekent ook structuur, voorspelbaarheid en rust in de school dit vraagt om goed klassenmanagement. Bovendien is het van belang dat leerlingen ‘leren leren’. Executieve vaardigheden zoals plannen,organiseren, aandacht vasthouden, zelfinzicht, etc. vormen een basis om te komen tot persoonlijke en cognitieve ontwikkeling. Als deze basis stevig is, is de voedingsbodem om tot leren te komen vruchtbaar. Om deze basis stevig te leggen werken we op school met de Kanjer methode. Bij Kanjer gaat het over het bevorderen van zelfvertrouwen en onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Deze methode is bewezen effectief en wordt op veel scholen in Nederland toegepast. Al onze leerkrachten op De Prinsenakker zijn getraind in deze methode. We spreken een gezamenlijke taal en hanteren allemaal dezelfde aanpak. Dat geeft duidelijkheid aan de leerlingen, teamleden en ouders. De basisregels zijn zichtbaar in de school en zijn duidelijk terug te vinden in alles wat we doen.

Klassenmanagement

Ook ons klassenmanagement is eenduidig en vormt een doorgaande lijn in de school. We hanteren allemaal dezelfde kapstokregels: we zijn aardig voor elkaar, we gaan zorgvuldig om met de spullen en binnen de school gedragen we ons rustig. Het binnenkomen in de klas ‘s morgens gaat in alle klassen op een vergelijkbare manier en we werken in de klassen allemaal op een eenduidige manier. Uiteraard met behoud van eigenheid van de leerkrachten het besef dat kleuters andere begeleiding nodig hebben dan leerlingen uit groep 8. Goed klassenmanagement zorgt ervoor dat leerlingen weten waar ze aan toe zijn, er weinig ‘ruis’is en dus alle aandacht uit kan gaan naar het leerproces op school waardoor de effectieve leertijd optimaal is.

Leren is een persoonlijk ontwikkelingsproces maar doe je samen.

Kennis als mentaal klittenband. Wij geloven erin dat alle kinderen willen en kunnen leren. We hebben hoge realistische verwachtingen van alle kinderen en sluiten constant aan bij de behoeften van het kind. Kennis is in het leerproces het ‘klittenband’ waaraan alle andere informatie die wordt aangeboden blijft plakken. Leerlingen komen de school binnen met verschillen in voorkennis. We hebben oog voor dit aspect. De leerkracht zoekt voortdurend aansluiting bijde reeds aanwezige kennis van de verschillende leerlingen in de klas. Dit vraagt om een scherpe blik op de verschillende behoeften van verschillende leerlingen. Onze leerkrachten zijn vanuit hun scherpe blik op deze behoeften in staat om te differentiëren en het aanbod passend te maken bij wat onze leerlingen nodig hebben: van(zeer) intensieve ondersteuning, tot basisondersteuning, tot (zeer) verdiepte ondersteuning. Door de differentiatie in ons aanbod vinden de meeste (hoog)begaafde leerlingen hun plek in de reguliere klassen, maar dat geldt niet voor al deze leerlingen. Daarom bieden we op De Prinsenakker naast ons reguliere onderwijs heel bewust voltijds HB-onderwijs aan. Wij geloven in de meerwaarde van onderwijs in kleinere klassen met peers voor sommige van onze hoogbegaafde leerlingen.

Onze instructie

Wij werken met de principes van directie instructie waarbij de leerkracht als expert de leerlingen als beginners meeneemt in het leerproces. In kleine stappen met gepaste ondersteuning en begeleide inoefening maken de leerlingen zich de stof eigen en worden steeds meer eigenaar van de leerstof en hun leerproces.

Toetsing

Wij sturen op het leerproces. Natuurlijk is resultaat belangrijk, maar het ontwikkelproces en het volgen en gericht begeleiden van dit proces heeft onze primaire focus. We zetten toetsen daarom zodanig in dat ze het leerproces ondersteunen. Wij toetsen om te weten waar de leerling staat, wat de leerling al kan en wat er nog geleerd moet worden. Informatie uit toetsen geeft richting aan de ontwikkeling die elke leerling op eigen wijze doormaakt. Een gestructureerde analyse van deze informatie waarbij de informatie wordt geduid, doelen worden gesteld en concrete stappen worden gezet om tot verbetering te komen is onderdeel van onze dagelijkse schoolpraktijk.