Meedenken: Leerlingenraad, Medezeggenschapsraad en Ouderraad

 

Leerlingenraad

 

 

Deze raad is samengesteld uit 8 leerlingen afkomstig uit de groepen 3 t/m 8 en de Eureka groepen en zijn door middel van stemmen in de eigen groep gekozen.De leerlingenraad komt eens per 6 weken bij elkaar onder begeleiding van juf Marijke en de raad kan over allerlei zaken spreken die voor de kinderen en de school van belang zijn. Gespreksonderwerpen komen uit de kinderen, maar kunnen ook door het team aangedragen worden.

De uitgangspunten voor de leerlingenraad

·         De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

·         De leerlingen worden betrokken bij de schoolontwikkeling.

·         De verantwoordelijkheid van de kinderen voor schoolse zaken wordt bevorderd.

·         De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.

·         De kwaliteit van de school wordt verbeterd door met elkaar te praten over wat verbeterd kan worden.

·         De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

·         Het bevorderen van actief burgerschap en het spelenderwijs kennismaken met democratische beginselen.

Voorbeelden van gespreksonderwerpen:

Praten over regels en afspraken en hier iets mee doen, een (school)feest mee helpen organiseren, versieringen en inrichting van lokalen/school,allerlei wensen die er bij de kinderen zijn.

 

De leden van de leerlingenraad 2023/2024

Suus groep 3, Emma groep 4, Emma groep 5, Anne groep 6, Philip eur1, Lucas groep 7, Juul eur2, Sylvie groep 8

 

Medezeggenschapsraad

De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten, die rechtstreeks zijn gekozen door- en uit de geledingen die zij vertegenwoordigen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders kunnen deze bijwonen door dit vooraf kenbaar te maken. In de vergaderingen wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Prinsenakker. Het gaat met name om het onderwijskundig beleid en de uitvoering hiervan.

De MR is te bereiken via: mr.prinsenakker@proominent.nl

De oudergeleding van de MR bestaat dit schooljaar uit:

Pierke Verbeek - Semme (Eur2) en Kiki (groep 6)

Ramona van den Arend - Marc (groep 8) en Ian (groep 5)

Woutine van Beek - Aidan (groep 6) en Lilian (groep 3) .

De leerkrachtengeleding bestaat uit: Clarine, Danique en Lonneke

 

Ouderraad

Aan de school is een ouderraad verbonden. Zij hebben tot taak bij andere ouders belangstelling te kweken voor activiteiten, deze te initiëren en uit te voeren. De ouderraad beheert het geld afkomstig van de ouderbijdragen. De ouderraad organiseert en/of assisteert bij allerlei belangrijke activiteiten. Te denken valt aan: Sinterklaas, afscheid groep 8, sport- en speldagen, Schoolfeest, Kerstknutsel en Kerstfeest en de Avondvierdaagse.

Samenstelling schooljaar 2023-2024

Reinhilde van Kampen - Pieter (groep 7) - Anne (groep 8)

Barbara Hasselaar -  Bliss (groep 8)

Ineke Radstaat - Lucas (groep 7) - Floris (groep 3)

Ingmar Janssen (penningmeester) - Siem (groep3)

Ellis van Rennes -  Florian (groep 7)

Jasper Kuipers (voorzitter) -Merith (groep 8)

Marijke Gardenier/Jesse Ruijsch (schoolteam)

U kunt de ouderraad altijd bereiken via emailadres ouderraadprinsenakker@proominent.nl.

 

Jaarverslag ouderraad 2022-2023 & Begroting 2023-2024  

 

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie maakt onderdeel uit van de Ouderraad en bestaat uit een groep enthousiaste ouders die gedurende het schooljaar samen met de leerkrachten een aantal leuke activiteiten voor alle kinderen organiseert. Aan het begin van het schooljaar worden de activiteiten verdeeld onder de leden van de commissie en in groepjes van 3 tot 4 ouders organiseer je de activiteit.

•     Sinterklaasfeest. De sinterklaascommissie zorgt samen met school en natuurlijk de Sint en zijn Pieten voor het organiseren van alle activiteiten tijdens de Sinterklaastijd. Deze voorbereidingen starten vaak al in september. Activiteiten die in deze feestperiode georganiseerd worden zijn bakactiviteiten in alle klassen, versieren van de school en natuurlijk de verjaardag van Sinterklaas.

•     Kerstknutsel: de vrijdag voor het Kerstdiner wordt de Kerstknutselochtend georganiseerd. Tijdens deze ochtend zijn alle kinderen bezig om allemaal kerstknutselwerkjes te maken. Deze knutselwerkjes mogen ze na afloop mee naar de huis nemen. De commissie bedenkt  en werkt alle knutselactiviteiten uit, zorgt ervoor dat alle materialen aanwezig zijn en zorgt er op de dag zelf voor dat alles goed verloopt. Op de knutselochtend helpen veel ouders met het begeleiden van de activiteiten.

•     Kerstdiner: de laatste donderdagavond voor de Kerstvakantie eten alle kinderen op school. Ieder kind neemt een aantal kleine hapjes mee en deze worden in buffetvorm gezamenlijk in de klas gegeten. Voor de ouders is er een gezellig samenzijn op het schoolplein waar men onder het genot van de extra meegenomen hapjes gezellig kan kletsen.  De commissie van het Kerstdiner zorgt voor de inkopen voor de aankleding van de klaslokalen en helpt op de avond zelf.

•     Kleuterschoolreisje: de kleuters gaan ieder jaar gezamenlijk op schoolreisje in de buurt van Bennekom. Een aantal leden van de activiteitencommissie organiseert samen met de kleuterjuffen een gezellige activiteit. Op de dag zelf worden de kleuters door meerdere ouders begeleid.

•     Paasontbijt: de woensdag voor Pasen wordt het Paasontbijt georganiseerd. De invulling is elk jaar anders. Met alle klassen wordt gezamenlijk ontbeten. De Paascommissie verzorgt de organisatie van het ontbijt en de activiteiten met Paashazen voor de onderbouw.

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren voor onze kinderen dan nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met de ouderraad.