De leerstof per vakgebied


Burgerschap 

De Prinsenakker is een multiculturele basisschool die bezocht wordt door kinderen met verschillende nationaliteiten, culturen, levensbeschouwingen en religies. Wij besteden aandacht aan de normen, waarden, rituelen en omgangsvormen van de verschillende culturen binnen onze school.

Maatschappelijke betrokkenheid

De leerkrachten besteden in hun onderwijsaanbod aandacht aan levensbeschouwelijke en actuele maatschappelijke thema’s, ervaringen, normen en waarden. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor onze samenleving. Daarnaast wordt er in de klassen aandacht besteed aan het actuele nieuws en hebben we aandacht voor actuele zaken in en rond de school.

Levensbeschouwing, humanistische- en godsdienstige vorming

We besteden aandacht aan wereldgodsdiensten en aan de verhalen, feesten en gebruiken die daarin een rol spelen. Kinderen kunnen vanaf groep 4 één keer per week een les humanistische vorming of godsdienstige vorming volgen. In deze lessen begeleiden vakdocenten van stichting dienstencentrum GVO/HVO de kinderen bij de ontwikkeling van een eigen identiteit, het stellen en bespreken van levensvragen en een kennismaking met andere culturen. De kinderen mogen hier jaarlijks voor kiezen. Er is ook een keuzemogelijkheid om filosofie te volgen, dit gebeurt bij de eigen leerkracht in de klas.

Lezen

Het plezier in lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling. In de school is een bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we jaarlijks aandacht aan bekroonde en nieuwe kinderboeken.
In de kleuterbouw wordt voorbereidend lezen aangeboden tijdens de groepsactiviteiten, door interactief voor te lezen en door het aanbieden van activiteiten uit de methode Kleuterplein en de map fonemisch bewustzijn.
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen Kimversie gebruikt. Deze methode heeft een aanpak waarbij technisch leren lezen hand in hand gaat met spellen.
Als het aanvankelijk leesproces is doorlopen gaan de kinderen vanaf groep 4 technisch (en begrijpend) lezen met methode Estafette en toneellezen.

Begrijpend lezen

In de kleutergroepen bereiden we de kinderen al voor op het begrijpend lezen, door te oefenen met begrijpend luisteren. In groep 3 wordt begrijpend lezen in de methode Veilig leren lezen aangeboden. Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen aangeboden met de methode Estafette. Deze methode wordt gebruikt voor technisch en begrijpend lezen. Hierbij behandelen we verschillende tekstsoorten. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en informatieverwerking. De kinderen krijgen inzicht in hoe de belangrijkste elementen uit een tekst gehaald kunnen worden.

Taal, woordenschat en spelling

De mondelinge taalontwikkeling wordt bevorderd in de verschillende (kring)gesprekken, in gesprekken met andere kinderen in de groep en tijdens de interactieve instructies. In de kleutergroepen wordt de woordenschat uitgebreid met behulp van Kleuterplein.
Taal, woordenschat en spelling wordt in groep 3 aangeboden met onderdelen van Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 wordt gewerkt met methode Plezier In Taal (PIT).

Engels

Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen de Engelse taal m.b.v. de methode Groove Me. Dit is een digibordmethode die past bij alle niveaus binnen de verschillende groepen.

Schrijven

In de kleuterbouw wordt de fijne motoriek tijdens verschillende activiteiten geoefend, een belangrijke voorbereiding voor het leren schrijven. Er  worden voorbereidende schrijfoefeningen gedaan en de kinderen krijgen een eigen letterboekje. In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Pennenstreken en leren de kinderen het verbonden schrift.

Rekenen

In de kleuterbouw leren de kinderen aanvankelijk rekenen. De rekenkundige begrippen zijn een goede voorbereiding op groep 3. Hierbij maken we gebruik van de Werkmap Gecijferd Bewustzijn van CPS en de activiteitenmap van Kleuterplein. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methode Wereld in Getallen. Voor alle kinderen hebben wij ondersteunende materialen en software.

Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)

Met behulp van methode Argus Clou bieden wij de kinderen een uitdagend programma aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De methode wordt niet als methode gebruikt maar voor lesideeën en als naslagwerk. 

We werken schoolbreed en thematisch aan OJW dat wil zeggen dat we de thema’s van Argus Clou in alle groepen in dezelfde weken aanbieden. Ook de groepen 1, 2 en 3 sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s. We proberen zo veel mogelijk de interesse van de kinderen te wekken met pakkende werkvormen, opdrachten, gastlessen en excursies. Kinderen worden aangespoord zelf na te denken over wat ze willen leren (eigenaarschap). 

Vanaf groep 6 bieden we topografie aan met de methode Mijn eigen bosatlas.

Verkeer

De kinderen leren in de groepen 3 t/m 8 omgaan met de verkeersregels als voetganger en fietser vanuit De Verkeerskrant. In groep 7 doen de kinderen mee met het landelijk verkeersexamen.

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. Bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama is hier alle gelegenheid voor. Deze vakken bieden wij aan in Ateliers. Tijdens het Atelier werken de kinderen aan de creatieve vakken. Daarnaast organiseren wij het ‘Prinsenakkertheater’. Tijdens dit theater geven de kinderen verschillende voorstellingen aan elkaar.

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond en vooral ook leuk. In onze gymlessen werken we met 12 verschillende leerlijnen die over de 8 leerjaren heen gegeven worden. Voorbeelden van de leerlijnen zijn balanceren, klimmen en springen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich sportief gedragen en leren omgaan met winnen en verliezen. We maken gebruik van de methode Bewegen Samen Regelen en geven twee gymlessen per week.

Computeronderwijs en nieuwe media

Computeronderwijs wordt steeds meer in ons onderwijs geïntegreerd. In alle groepen wordt lesgegeven met het digibord en er staan computers waar de kinderen tijdens het zelfstandig werken op kunnen werken. Daarnaast hebben alle computers educatieve programma’s die nauw aansluiten bij het leerstofaanbod. De kinderen mogen de computers ook gebruiken om informatie op te zoeken voor werkstukken en spreekbeurten.