Eureka onderwijs op de Prinsenakker


Doelstelling

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is om de kinderen voldoende uit te dagen zodat zij zich niet gaan vervelen of onderpresteren of faalangst ontwikkelen. Het onderwijs is zo aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Het Eureka onderwijs sluit daarmee aan bij de denkwereld van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 kinderen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor voldoende begeleiding.

Aanbod

Door de basisstof te compacten. De kinderen hebben minder herhaling nodig omdat ze de opdracht of het vraagstuk vanuit hun inzicht vlotter doorzien. Herhaling is nodig om te automatiseren maar teveel herhaling leidt tot verveling en onderprestatie.
Bij rekenen wordt vooraf de toets aangeboden en daarna werken de leerlingen alleen aan de doelen die ze nog niet gehaald hebben en wordt het rekenaanbod aangevuld met verrijkingsstof.
Van de taalmethode worden alleen de grammaticale lessen aangeboden, zoals woord- en zinsbouw lessen.
Woordspelling wordt vooraf getoetst met een PI dictee om het niveau te bepalen en het aanbod vanuit de methode goed af te stemmen en eventueel te compacten. De werkwoordspelling wordt volgens de methode Taalverhaal.nu aangeboden in een reguliere leerlijn.
Engels wordt wekelijks in vier groepen gegeven door een vakdocent. Elke groep ontvangt 45 minuten les.
De groepsleerkracht biedt de lessen filosofie aan, begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling, het trainen van de executieve functies en het begeleiden van het onderzoekend leren.

Bij onderzoekend leren kiest de leerling een onderwerp dat hij uitdiept aan de hand van een onderzoeksvraag. Het resultaat wordt aan de klas gepresenteerd, zodat de kinderen ook kennis opdoen van elkaar. Dit kan in de vorm van een presentatie op het digibord, maar ook door allerlei andere creatieve vormen zoals een workshop, spel of een presentatie op locatie.
 
Om zelfstandig te leren werken en een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen als een vraagstuk niet in één keer kan worden opgelost (‘leren leren’), maken de leerlingen onder andere hun eigen weekplanning en plannen ze hun huiswerk. Zo krijgen ze bijvoorbeeld als huiswerk voor topografie de opdracht om een groter aantal steden te leren, die ze niet met één keer doorlezen kunnen onthouden. Dit draagt bij aan het ‘leren leren’.
 
De groepsleerkrachten zorgen voor het aanbieden van het onderwijs op het juiste niveau zodat onderpresteren voorkomen wordt. De leraren leren de kinderen actief om te gaan met faalangst en perfectionisme. We noemen dit vitamine F(frustratie, fouten en falen). Zonder fouten te maken en frustratie kom je immers niet tot leren
.

 
Vernieuwing van ons onderwijs 

Binnen het Eureka onderwijs wordt gewerkt met een vakdocent voor engels. Engels is een vast onderdeel binnen het Eureka onderwijs. Om beter aan te sluiten bij de verschillende interesses van de leerlingen, is er voor de andere vaklessen een wisselend aanbod.  Dit schooljaar hebben we naast Engels gekozen voor gebarentaal, Breakdance, Calisthenics en Eco-literacy (het vermogen om de natuurlijke systemen te begrijpen die het leven op aarde mogelijk maken).  
Op De Prinsenakker worden binnen de lessen van OJW (oriëntatie op jezelf en op de wereld) thema's aangeboden. Tijdens deze thema’s worden vakdocenten ingezet die vakken aanbieden passend bij de leerdoelen. Denk hierbij aan programmeren, biologie, techniek, schaken, tekenen of muziek. Tijdens de vaklessen worden de leren-leren vaardigheden verder geoefend. 

De kinderen krijgen zowel een portfolio als een rapport. In het portfolio stelt de leerling zijn eigen leerdoelen op vanuit de executieve functies. Voor het portfolio wordt de methode Kids’ skills gebruikt. 
In het rapport (februari en juni) wordt een beoordeling gegeven op executieve functies.

Om ondernemerschap te stimuleren en aansluiting bij de wereld om hen heen te creëren, hebben de leerlingen regelmatig een excursie passend bij het thema-onderwerp. Zo bezochten ze afgelopen jaar onder andere de Hoge Veluwe, het Archeon, een voedselbos en het Space Expo. 

De groepsleerkrachten voor de groep zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De leerkrachten die nieuw zijn worden intensief begeleid door een hoogbegaafdenspecialist.