Eureka onderwijs op de Prinsenakker


Doelstelling

Doelstelling van het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is om de kinderen voldoende uit te dagen zodat zij zich niet gaan vervelen of onderpresteren of faalangst ontwikkelen. Het onderwijs is zo aangepast dat kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen. Het Eureka onderwijs sluit daarmee aan bij de denkwereld van hoogbegaafden. De kleine klassen van maximaal 20 kinderen bieden de kinderen rust en de leraren ruimte voor voldoende begeleiding.
 

Aanbod

Door de basisstof te compacten. De kinderen hebben minder herhaling nodig omdat ze de opdracht of het vraagstuk vanuit hun inzicht vlotter doorzien. Herhaling is nodig om te automatiseren maar teveel herhaling leidt tot verveling en onderprestatie.
Bij rekenen wordt vooraf de toets aangeboden en daarna werken de leerlingen alleen aan de doelen die ze nog niet gehaald hebben en wordt het rekenaanbod aangevuld met verrijkingsstof.
Van de taalmethode worden alleen de grammaticale lessen aangeboden, zoals woord- en zinsbouw lessen.
Woordspelling wordt vooraf getoetst met een PI dictee om het niveau te bepalen en het aanbod vanuit de methode goed af te stemmen en eventueel te compacten. De werkwoordspelling wordt volgens de methode Taalverhaal aangeboden in een reguliere leerlijn.
Engels wordt wekelijks in twee niveaugroepen per groep gegeven door een vakdocent. Elke niveaugroep ontvangt 45 minuten les.
De groepsleerkracht biedt de lessen filosofie, begeleidt de sociaal-emotionele ontwikkeling, het trainen van de executieve functies en het begeleiden van het onderzoekend leren.
 
Bij onderzoekend leren kiest de leerling een onderwerp dat hij uitdiept aan de hand van een onderzoeksvraag. Het resultaat wordt aan de klas gepresenteerd, zodat de kinderen ook kennis opdoen van elkaar. Dit kan in de vorm van een presentatie op het digibord, maar ook door allerlei andere creatieve vormen zoals een workshop, spel of een presentatie op locatie.
 
Om zelfstandig te leren werken en een stapsgewijze aanpak te ontwikkelen als een vraagstuk niet in één keer kan worden opgelost (‘leren leren’), maken de leerlingen onder andere hun eigen weekplanning en plannen ze hun huiswerk. Zo krijgen ze bijvoorbeeld als huiswerk voor topografie de opdracht om een groter aantal steden te leren, die ze niet met één keer doorlezen kunnen onthouden. Dit draagt bij aan het ‘leren leren’.
 
De groepsleerkrachten zorgen voor het aanbieden van het onderwijs op het juiste niveau zodat onderpresteren voorkomen wordt. De leraren leren de kinderen actief om te gaan met faalangst en perfectionisme. We noemen dit vitamine F(frustratie, fouten en falen). Zonder fouten te maken en frustratie kom je immers niet tot leren.
 

Vernieuwing van ons onderwijs

Tot nu toe is er binnen het Eureka onderwijs gewerkt met vaste vakdocenten voor Engels, Spaans, schaken en muziek. Om beter aan te sluiten bij de verschillende interesses van de leerlingen, proberen we dit jaar op de Prinsenakker een andere opzet uit. Een opzet waarbij onze vertrouwde en nieuwe vakdocenten anders worden ingezet. Dit schooljaar worden er op de Prinsenakker drie of vier projecten aangeboden. De keuze van het onderwerp vloeit voort uit de leerwensen van de kinderen. Tijdens deze projecten worden vakdocenten ingezet die vakken aanbieden passend bij de leerdoelen. Denk hierbij aan programmeren, een vreemde taal leren, biologie, techniek, schaken-go, tekenen of muziek. In de projecten worden de leren-leren vaardigheden verder geoefend.
 
Aan het einde van het schooljaar wordt deze manier van werken geëvalueerd met leerlingen en leerkrachten. Dan wordt besloten de opzet al dan niet definitief te wijzigen. Mocht de keuze vallen op deze nieuwe manier, dan zal ook de Lettertuin volgens de nieuwe opzet gaan werken.
 
Het kind stelt daarnaast zijn eigen doelen in het portfolio. Daarin kan hij zich ook verdere ontwikkeling in eigen interesses en talenten tot doel stellen. 
 
Om ondernemerschap te stimuleren en aansluiting bij de wereld om hen heen te creëren, hebben de leerlingen regelmatig een excursie passend bij een projectonderwerp. Zo bezochten ze afgelopen jaar onder andere een concert in Musis Sacrum, zijn ze naar een jeugdcollege op de universiteit Wageningen geweest, de Tweede Kamer in Den Haag en Corpus in Oegstgeest. Ouders hebben gastlessen gegeven over onder andere hun beroep.
 
De groepsleerkrachten voor de groep zijn geschoold in het geven van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen en geven al meerdere jaren les aan hoogbegaafde kinderen. Op de Prinsenakker zijn twee nieuwe leerkrachten gestart en zij worden intensief begeleid door een ervaren specialist op het gebied van hoogbegaafdheid.