De kern van ons onderwijs, is onderwijs waarin …


Wij betrokken zijn bij elkaar en de wereld

Aandacht voor mensen en de wereld om ons heen vinden we belangrijk. Onderwijs krijgen reikt verder dan individueel leren. Het gaat ook over het eigen maken van de waarden om samen met anderen op een goede manier te leven in een wereld die prettig en gezond is. In ons onderwijs besteden we aandacht aan de omgang met elkaar, aan andere culturen en het samenleven met mensen uit andere culturen in Nederland.
 

Kinderen leren in een uitdagende leeromgeving

Op De Prinsenakker is aandacht voor de talenten van individuele leerlingen, zodat zij die verder kunnen ontplooien en gebruiken om hun eigen weg te vinden. We waarderen alle kinderen om wie zij zijn en wat zij kunnen. We stimuleren de kinderen hun nieuwsgierige, onderzoekende werkhouding verder te ontwikkelen. Alle kinderen kunnen hun talenten ontplooien in afstemming met de mogelijkheden van de school. Dit betekent dat leerkrachten alle kinderen op hun eigen niveau passende uitdagingen bieden binnen de reguliere vakken. De leerkrachten stemmen de leertijd, de leerinhoud en de verwerking af op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Bij de wereldoriënterende vakken krijgen de kinderen de ruimte om zich te verdiepen in een schoolbreed onderwerp binnen een thema.

 

Hoogbegaafde kinderen voltijds onderwijs ontvangen

Wij bieden voltijds onderwijs om de hoogbegaafde kinderen voldoende uit te dagen door het aanbieden van een passend onderwijsaanbod. Het onderwijs is zo ingericht dat kinderen zich in hun eigen tempo, op hun eigen niveau door middel van een breed verdieping- en verrijkingsprogramma optimaal kunnen ontwikkelen.
 

Kinderen eigenaar zijn van hun eigen leerproces

We maken kinderen eigenaar van hun eigen leerproces door te werken met een dagtaak in de onderbouw en een weektaak in de bovenbouw. Ze leren hierbij plannen, reflecteren, keuzes maken en zelfstandig werken. Daarnaast bieden we samenwerkingsactiviteiten, waarbij de kinderen in een groepje werken aan een opdracht. Hier ligt de nadruk op procesgericht werken, creatief denken, kwaliteiten van elkaar leren kennen en waarderen en de ander vertrouwen in zijn of haar bijdrage. We dagen kinderen uit om steeds nieuwe stappen te zetten. Waar kinderen hun grenzen ontdekken, begeleiden we hen om te ervaren wat ze lastig vinden en helpen we ze met hun leerpunten. We nemen de tijd om met kinderen in gesprek te gaan over hun leerproces, het resultaat en de mogelijkheid voor nieuwe stappen.
 

Kinderen “Mediawijs zijn”

ICT-vaardigheid is een ‘must’ voor de toekomst. De kinderen leren om informatie op te zoeken, zoekstrategieën te benutten, informatie te filteren, bewust om te gaan met het verspreiden van informatie en gebruik te maken van software en apps. Het team is ICT- vaardig en zet de media zo veel mogelijk in voor inspirerend onderwijs.
 

Kinderen al jong Engels leren

Vanaf de kleutergroepen bieden wij de Engelse taal aan. Engels is een van de wereldtalen die mensen met elkaar verbindt. Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met de Engelse taal via de televisie en computer. Het spreken en begrijpen van deze taal verruimt mogelijkheden voor nu en de toekomst en daarom vinden wij een vroege start met het aanleren van deze taal belangrijk.