Ontwikkeling van ons onderwijs in 2017-2018


Onze school is een dynamische school waar voortdurend zaken veranderen. Dit alles vergt overleg en een goede planning. Voor de komende jaren hebben we de voornemens die we gedurende deze periode gaan uitvoeren beschreven in het schoolplan. Elk jaar wordt vanuit dit schoolplan een jaarplan opgesteld. Dit schooljaar 2017-2018 werken we aan onderstaande onderwerpen.
 

Schoolprofiel

 De belangstelling voor de Prinsenakker neemt toe. In de leerlingaantallen is een groei zichtbaar. We streven ernaar door te groeien van 220 naar 250 leerlingen die zijn verdeeld over 10 groepen. De maximale groepsgrootte bedraagt 30 leerlingen. Dit schooljaar willen we de belangstelling van nieuwe ouders voor de Prinsenakker verder vergroten. Dit doen wij door het organiseren van informatieochtenden, door minimaal drie keer in de regionale publiciteit te komen en door actief in te spelen op onderdelen die wij kunnen verbeteren.
 

Onderwijsproces

Beeldende vorming
We hebben een werkgroep ingericht die zich gaat buigen over het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijsaanbod beeldende vorming in de Ateliers en het aanbod in de verschillende groepen. We willen leerlijnen voor de verschillende onderdelen opstellen, zodat er een doorgaande lijn aangeboden kan worden. We streven naar een gevarieerd bouw-doorbrekend aanbod.

Cultuur en muziek
Dit schooljaar start één van de leerkrachten als cultuurcoördinator. Deze coördinator gaat het cultuur- en muziekonderwijs ontwikkelen, bespreken en beschrijven. We willen daarbij gebruik maken van expertise vanuit de omgeving en we gaan op zoek naar subsidiemogelijkheden.

Mediawijsheid
Wat verstaan we precies onder mediawijsheid? Dit schooljaar willen we ons verdiepen in dit onderwerp en we gaan de vaardigheden die de kinderen kunnen ontwikkelen structureel in ons onderwijsaanbod opnemen. Daarnaast gaan we ons oriënteren op maakonderwijs (robotica, programmeren, elektronica en techniek). En tot slot gaan we onze ICT-materialen uitbreiden met nieuwe apparatuur.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
De vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek willen we meer aanbieden in thema’s. Een werkgroep gaat een indeling maken van de kerndoelen verdeeld over een nog vast te stellen aantal thema’s in een driejarencyclus.

Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces 
We willen de kinderen meer betrekken bij de stappen in hun leerproces. Dit willen wij doen door de kinderen meer zelfstandig te leren werken, door meer in gesprek te gaan met de kinderen over de gewenste begeleiding en door het verder aanleren van planningsvaardigheden.


Extra ondersteuning voor leerlingen

De Prinsenakker gaat de grenzen van begeleiding beschrijven in het zorgprofiel. Soms constateren we helaas dat een leerling een gedrag- en/of leerbeperking heeft waarvoor wij niet zelf de juiste expertise in huis hebben. In oktober 2017 worden wij gevisiteerd door het samenwerkingsverband (voor meer informatie, zie schoolgids Proominent). De visitatiecommissie bekijkt of de kwaliteit van onze basisondersteuning in orde is.
 

Samenwerking met ouders

Centraal dit schooljaar staat het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders worden met regelmaat gevraagd te helpen bij activiteiten en in de praktijk blijkt dat de respons van ouders laag is. We gaan proberen een grotere groep ouders te motiveren. Tijdens de eerste informatieavond worden er per groep 2 klassenouders gevraagd die samen met de school en de ouderraad het onderwerp ‘verhogen van de ouderbetrokkenheid’ verder bespreken en ontwikkelen. De ouderbetrokkenheid wordt dan in een breder perspectief geplaatst.
 

Onderwijsresultaten

Om goed zicht te hebben op de leeropbrengsten en om deze opbrengsten te kunnen beïnvloeden maken wij twee keer per jaar een intensieve opbrengstenanalyse op schoolniveau.
 

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsmeting
Dit schooljaar wordt onder de ouders een tevredenheidsmeting afgenomen en zoals ieder jaar wordt de veiligheidsbeleving van de kinderen in leerjaar 5 t/m 8 gemeten. De uitslagen worden besproken met alle betrokkenen en vanuit deze metingen worden nieuwe voornemens opgesteld.
In oktober wordt de Prinsenakker bezocht door de visitatiecommissie van het samenwerkingsverband. Deze commissie bekijkt de kwaliteit van ons onderwijs vanuit de wetgeving passend onderwijs. Er wordt onderzocht of wij voldoende basisondersteuning bieden en of er voldoende onderwijs op maat wordt aangeboden in de groepen.