Waarden van de Prinsenakker


De school heeft vijf waarden geformuleerd, die als basis gelden voor de ontwikkeling van vaardigheden van zowel de kinderen als de teamleden en voor de omgang met alle betrokkenen van de school. Deze waarden geven een duidelijk beeld van wat De Prinsenakker verstaat onder goed onderwijs en wat wij verwachten van en bieden aan de teamleden, de kinderen en de ouders die kiezen voor onze school. De waarden geven weer wat ons met elkaar verbindt en geven richting aan de verdere ontwikkeling van de school.
 

Nieuwsgierigheid

Kinderen hebben een aangeboren nieuwsgierige houding om de wereld te leren kennen. In ons onderwijs willen wij deze basishouding blijven stimuleren. Naast de basisonderdelen bieden wij daarom activiteiten die een beroep doen op creatief denken, initiatief nemen, exploreren en onderzoek doen. Ook leerkrachten blijven nieuwsgierig naar alle kinderen en hun ontwikkeling en blijven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.
 

Open communicatie

Open communicatie tussen leerkracht en leerling, tussen leerlingen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen leerkracht en ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van zowel de kinderen als het team. Een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders is een belangrijke voorwaarde voor het optimaal kunnen begeleiden van de kinderen. Ouders en leerkrachten bespreken tijdens de ouder- en portfoliogesprekken op welke wijze de kinderen het beste begeleid kunnen worden. Alle betrokkenen in de school spreken bewust waardering uit als iets goed gaat (een compliment geeft energie) en bespreken zorgen of klachten tijdig met de juiste persoon.
 

Integriteit

Wij gaan zorgvuldig om met de gevoelens van een ander door naar elkaar te luisteren en door op een opbouwende en eerlijke manier met elkaar om te gaan. We gaan uit van de goede bedoelingen van eenieder die bij de school betrokken is. Door het bewust toepassen van deze basishouding creëren we een veilig en open schoolklimaat.
 

Vertrouwen

Het geven, voelen en ontvangen van vertrouwen is de basis om jezelf te kunnen zijn, je geaccepteerd te voelen en jezelf te durven laten zien. Dit doen wij door elkaar te steunen, eerlijk en voorspelbaar te zijn. Hiermee dragen wij zorg voor een veilig leerklimaat, waarin kinderen zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen.
 

Verantwoordelijkheid

Kinderen en personeel zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Hierbij stimuleren wij een ondernemende houding en voelen kinderen en personeel meer betrokkenheid en motivatie voor hun persoonlijke ontwikkeling. Naarmate de kinderen dit meer aan kunnen, krijgen ze meer ruimte om hun eigen keuzes in het onderwijsaanbod te maken. We begeleiden kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces dat past bij hun eigen niveau, door in een leergesprek leerdoelen te formuleren en op het handelen te reflecteren.