Medezeggenschapsraad


De oudergeleding van de MR bestaat in schooljaar 2019 - 2020 uit:

Mur
iël van Montfort (ouder), Linda Hiemstra - Willemsen (ouder en voorzitter),  Sandra Smit (ouder)

Naast de oudergeleding zijn de volgende drie leerkrachten lid van de MR: Hilde van Die (leerkracht), Eva van der Wijngaart (leerkracht en GMR-lid)., Marijke Gardenier (leerkracht)

De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit momenteel uit drie ouders en drie leerkrachten, die rechtstreeks zijn gekozen door- en uit de geledingen die zij vertegenwoordigen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders kunnen deze bijwonen door dit vooraf kenbaar te maken bij de voorzitter van de MR. In de vergaderingen wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Prinsenakker. Het gaat met name om het onderwijskundig beleid en de uitvoering hiervan.

De MR is vertegenwoordigd (1 teamlid en 1 ouder) in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Proominent voor het gehele openbare basisonderwijs in Ede. De GMR krijgt waarschijnlijk dit schooljaar een andere vorm, waardoor ook de vertegenwoordiging vanuit de Prinsenakker mogelijk veranderd. De MR is te bereiken via e-mailadres mr.prinsenakker@proominent.nl.

De reglementen zijn te downloaden via onderstaande links.
Huishoudelijk reglement MR