Medezeggenschapsraad


De inspraak en medezeggenschap van ouders en leerkrachten is geregeld via de medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat momenteel uit drie ouders en twee leerkrachten, die rechtstreeks zijn gekozen door- en uit de geledingen die zij vertegenwoordigen. De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders kunnen deze bijwonen door dit vooraf kenbaar te maken. In de vergaderingen wordt gesproken over alle zaken die betrekking hebben op De Prinsenakker. Het gaat met name om het onderwijskundig beleid en de uitvoering hiervan.
De MR wordt door een teamlid en een ouder vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Proominent voor het gehele openbare basisonderwijs in Ede. 

De MR is te bereiken via: mr.prinsenakker@proominent.nl

De oudergeleding van de MR bestaat dit schooljaar uit:
Pierke Verbeek, Ramona van den Arend en Sandra Smit


De leerkrachtengeleding bestaat uit:
Clarine, Danique en Lonneke


De reglementen zijn te downloaden via onderstaande links.

Medezeggenschapsreglement MR

Huishoudelijk reglement MR