De leerstof per vakgebied


Burgerschap

De Prinsenakker is een multiculturele basisschool die bezocht wordt door kinderen met verschillende nationaliteiten, culturen, levensbeschouwingen en religies. Wij besteden aandacht aan de normen, waarden, rituelen en omgangsvormen van de verschillende culturen binnen onze school.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
De leerkrachten besteden in hun onderwijsaanbod aandacht aan levensbeschouwelijke en actuele maatschappelijke thema’s, ervaringen, normen en waarden. Centraal hierbij staat het ontwikkelen van het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor onze samenleving. Daarnaast wordt er in de klassen aandacht besteed aan het actuele nieuws en hebben we aandacht voor actuele zaken in en rond de school.
 
Levensbeschouwing, humanistische- en godsdienstige vorming
We besteden aandacht aan wereldgodsdiensten en aan de verhalen, feesten en gebruiken die daarin een rol spelen. Kinderen kunnen vanaf groep 4 één keer per week een les humanistische vorming of godsdienstige vorming volgen. In deze lessen begeleiden vakdocenten van stichting dienstencentrum GVO/HVO de kinderen bij de ontwikkeling van een eigen identiteit, het stellen en bespreken van levensvragen en een kennismaking met andere culturen.
 

Lezen

Het plezier in lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling. In de school is een bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we jaarlijks aandacht aan bekroonde en nieuwe kinderboeken.
 
In de kleuterbouw wordt voorbereidend lezen aangeboden tijdens de groepsactiviteiten, door interactief voor te lezen en door het aanbieden van activiteiten uit de methode Kleuterplein en de map fonemisch bewustzijn.
Voor het aanvankelijk lezen in groep 3 wordt de methode Veilig Leren Lezen Kimversie gebruikt. Door middel van verhalen worden de woorden aangeboden. Met de letters van deze woorden leren de kinderen nieuwe woorden. Als het aanvankelijk leesproces is doorlopen gaan de kinderen vanaf groep 4 technisch lezen met methode Estafette en toneellezen.
 
Bouw! Leesprogramma
Naast deze reguliere aanpak kunnen kinderen die meer tijd nodig hebben om te leren lezen gebruik maken van Bouw! Dit is een online computerprogramma waarmee de kinderen samen met een tutor (ouders of oudere kinderen in de school) kunnen oefenen aan letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. De oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan en de leerkracht kan de ontwikkeling zien in een aparte module.
 

Begrijpend lezen

In groep 3 wordt begrijpend lezen in de methode Veilig Leren Lezen aangeboden. Vanaf groep 4 wordt begrijpend lezen aangeboden met de methode Estafette, waarbij technisch lezen en begrijpend lezen is samengevoegd. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer te liggen op studerend lezen en informatieverwerking. De kinderen krijgen inzicht in hoe de belangrijkste elementen uit een tekst gehaald kunnen worden.
 

Taal, woordenschat en spelling

De mondelinge taalontwikkeling wordt bevorderd in de verschillende (kring)gesprekken, in gesprekken met andere kinderen in de groep en tijdens de interactieve instructies. In de kleutergroepen wordt de woordenschat uitgebreid met behulp van Kleuterplein.
Taal, woordenschat en spelling wordt in groep 3 aangeboden met onderdelen van Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 wordt gewerkt met methode Taal Verhaal.nu.
 

Engels

Vanaf de kleutergroepen leren de kinderen de Engelse taal. We gebruiken de methode Groove Me. Dit is een digibordmethode die past bij alle niveaus binnen de verschillende groepen.
 

Schrijven

In de kleuterbouw wordt de motoriek tijdens verschillende activiteiten geoefend, een belangrijke voorbereiding voor het leren schrijven. Voorbereidende schrijfoefeningen worden aangeboden en vanaf halverwege groep 2 wordt begonnen met het methodisch schrijven door middel van schrijfmethode Pennenstreken.
 

Rekenen

In de kleuterbouw leren de kinderen aanvankelijk rekenen. De rekenkundige begrippen zijn een goede voorbereiding op groep 3. Hierbij maken we gebruik van de map Gecijferd Bewustzijn van CPS en de activiteitenmap van Kleuterplein. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met methode Wereld in Getallen. Voor alle kinderen hebben wij ondersteunende materialen en software.
Voor de kinderen die minder tijd nodig hebben om te oefenen is een compacter programma ingevoerd. Deze kinderen krijgen minder herhaling- en oefenstof aangeboden. In de plaats hiervan wordt verrijkingsstof aangeboden.
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW)

Dit vakgebied bestaat uit vier domeinen. Het domein 'Mens en Samenleving' gaat in op maatschappelijke thema's als gezondheid, milieu en consumentengedrag. Bij 'Natuur en Techniek' komen onderwerpen als plant, dier en mens aan de orde en daarnaast natuurkundige onderwerpen zoals licht, geluid en magnetisme. Het domein 'Ruimte' is de nieuwe naam voor het vak aardrijkskunde. Kinderen leren over de inrichting van de omgeving en ontwikkelen topografische vaardigheden. Tenslotte is er het domein 'Tijd'. Kinderen ontwikkelen historisch besef en leren over de geschiedenis van Nederland.

Met behulp van methode Argus Clou bieden wij de kinderen een uitdagend programma aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. De methode wordt niet als methode gebruikt maar voor lesideeën en als naslagwerk. 
We werken schoolbreed en thematisch aan OJW dat wil zeggen dat we de thema’s van Argus Clou in alle groepen in dezelfde weken aanbieden. Ook de groepen 1, 2 en 3 sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema’s. We proberen zo veel mogelijk de interesse van de kinderen te wekken met pakkende werkvormen, opdrachten, gastlessen en excursies. Kinderen worden aangespoord zelf na te denken over wat ze willen leren (eigenaarschap). In de groepen 4 t/m 8 kijken we of sommige thema’s van OJW aansluiten bij de televisieprogramma’s b.v. Klokhuis, Jeugdjournaal of Nieuws uit de Natuur. In de groepen 1, 2 en 3 kijken de kinderen afleveringen van Koekeloere en Huisje Boompje Beestje passend bij de thema’s. Elk thema wordt vanaf groep 5 door middel van een toets afgesloten.

 
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen
In groep 7/8 wordt wekelijks gekeken naar het “School tv-weekjournaal”. In deze uitzendingen komen actuele ontwikkelingen in de wereld aan de orde en deze onderwerpen worden besproken in de groepen.
 

Verkeer

De kinderen leren in de groepen 3 t/m 8 omgaan met de verkeersregels als voetganger en fietser vanuit De Verkeerskrant.
 
In groep 7 doen de kinderen mee met het landelijke verkeersexamen. Dit examen bestaat uit een praktisch en theoretisch gedeelte. Van tevoren besteden we veel aandacht aan bijvoorbeeld de verkeersregels en de verkeersborden die de kinderen op de fiets in het verkeer tegen kunnen komen.
 

Cultuureducatie

Wij vinden het belangrijk, dat leerlingen leren zich op verschillende manieren uit te drukken. Bij de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama is hier alle gelegenheid voor. Deze vakken bieden wij aan in Ateliers. Tijdens het Atelier werken de kinderen aan de creatieve vakken. Daarnaast organiseren wij het ‘Prinsenakkertheater’. Tijdens dit theater geven de kinderen verschillende voorstellingen aan elkaar.
 

Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond en vooral ook leuk. In onze gymlessen werken we met 12 verschillende leerlijnen die over de 8 leerjaren heen gegeven worden. Voorbeelden van de leerlijnen zijn balanceren, klimmen en springen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich sportief gedragen en leren omgaan met winnen en verliezen. We maken gebruik van de methode Bewegen Samen Regelen. 
 

Computeronderwijs en nieuwe media

Computeronderwijs wordt steeds meer in ons onderwijs geïntegreerd. In alle groepen wordt lesgegeven met het digibord en er staan computers waar de kinderen tijdens het zelfstandig werken op kunnen werken. Daarnaast hebben alle computers educatieve programma’s die nauw aansluiten bij het leerstofaanbod. De kinderen mogen de computers ook gebruiken om informatie op te zoeken voor werkstukken en spreekbeurten.